POLITICA PRIVIND PROTECŢIA PERSOANELOR FIZICE
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

In cadrul SC SIMETRIC SERVPROD SRL dreptul la protecţia datelor cu caracter personal este luat în considerare în raport cu funcţia pe care o îndeplineşte în societate şi echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în conformitate cu principiul proporţionalităţiiasa cum este consacrat – respectarea vieţii private şi de familie, a reşedinţei şi a comunicaţiilor, a protecţiei datelor cu caracter personal, a libertăţii de gândire, de conştiinţă şi de religie, a libertăţii de exprimare şi de informare.

SC SIMETRIC SERVPROD SRL garanteaza un control asupra propriilor date cu caracter personal, securitatea juridică şi practică pentru persoane fizice.

PRINCIPII GDPR

INTEGRITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE

Datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal,inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin măsuri tehnice si organizatorice corespunzătoare.

SECURITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE

Datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care să asigure în mod adecvat securitatea şi confidenţialitatea acestora, inclusiv în scopul prevenirii accesului neautorizat la acestea sau utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal şi a echipamentului utilizat pentru prelucrare.

TRANSPARENŢA

In cadrul SC SIMETRIC SERVPROD SRL orice prelucrare de date cu caracter personal este legală şi echitabilă fiindca se asigura ca:

 • orice informaţii şi comunicări referitoare la prelucrarea respectivelor date cu caracter personal sunt uşor accesibile şi uşor de înţeles şi că se utilizează un limbaj simplu şi clar.
 • informarea persoanelor vizate privind scopurile prelucrării, precum şi oferirea de informaţii suplimentare, pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă în ceea ce priveşte persoanele vizate se realizeaza cu scopul de a garanta dreptul acestora de a li se confirma şi comunica datele cu caracter personal care le privesc si care sunt prelucrate.
 • persoanele sunt informate cu privire la riscurile, normele, garanţiile şi drepturile în materie de prelucrare a datelor şi cu privire la drepturile în legătură cu prelucrarea.

INFORMAŢII CONCISE, UŞOR ACCESIBILE ŞI UŞOR DE ÎNŢELES

In cadrul SC SIMETRIC SERVPROD SRL informaţiile privind prelucrarea datelor cu character personal sunt concise, uşor accesibile şi uşor de înţeles.

Pentru informare se utilizeaza un limbaj simplu şi clar, precum şi vizualizare acolo unde este cazul.

Aceste informaţii pot fi furnizate si în format electronic, de exemplu atunci când sunt adresate publicului, prin intermediul website-ului www.simetric.ro.

LEGALITATEA PRELUCRĂRII

In cadrul SC SIMETRIC SERVPROD SRL prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care:

 • persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a SC SIMETRIC SERVPROD SRL;
 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de SC SIMETRIC SERVPROD SRL sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt:

 • colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 • exacte şi, în cazul în care este necesar, actualizate;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele

În vederea asigurării faptului că datele cu caracter personal nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar, SC SIMETRIC SERVPROD SRL

 • stabileste termene pentru ştergere,
 • stabileste termene pentru revizuirea periodică.
 • ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că datele inexacte sunt rectificate sau şterse.

INFORMAREA DESPRE OPERAŢIUNILE DE PRELUCRARE

SC SIMETRIC SERVPROD SRL

 • informeaza persoana vizată cu privire la existenţa / scopurile operaţiunilor de prelucrare
 • furnizeaza informaţii suplimentare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparenta

CONSIMŢĂMÂNTUL

Consimţământul persoanei este acordat

 • în urma unei cereri transmise, ce este clară şi concisă.
 • printr-o acţiune neechivocă care constituie o manifestare liber exprimată, specifică, în cunoştinţă de cauză şi clară a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, ca de exemplu o declaraţie făcută în scris, inclusiv în format electronic, sau verbal.
 • consimţământul este dat pentru toate scopurile prelucrării dacă prelucrarea datelor se face în mai multe scopuri

Condiţii privind consimţământul

 • În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ, SC SIMETRIC SERVPROD SRL este în măsură să demonstreze că persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale
 • Persoana vizată are dreptul să îşi retragă în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimţământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimţământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.

RISCURI

SC SIMETRIC SERVPROD SRL

 • previne riscul pentru drepturile şi libertăţile persoanelor poate fi rezultatul unei prelucrări a datelor cu caracter personal care ar putea genera prejudicii de natură fizică, materială sau morală, înspecial în cazurile în care: prelucrarea poate conduce la discriminare, furt sau fraudă a identităţii, pierdere financiară, compromiterea reputaţiei, pierderea confidenţialităţii datelor cu caracter personal protejate prin secret profesional, inversarea neautorizată a pseudonimizării sau la orice alt dezavantaj semnificativ de natură economică sau socială;
 • se asigura ca persoanele vizate sa nu poata fi private de drepturile şi libertăţile lor sau împiedicate să-şi exercite controlul asupra datelor lor cu caracter personal;
 • acorda atenţie riscurilor pe care le prezintă prelucrarea datelor, cum ar fi distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod, în mod accidental sau ilegal, care pot duce în special la prejudicii fizice, materiale sau morale, la evaluarea riscului pentru securitatea datelor cu caracter personal

MĂSURI TEHNICE ŞI ORGANIZATORICE

In cadrul SC SIMETRIC SERVPROD SRL

 • se asigura protecţia în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal prin adoptarea de măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare
 • se adopta politici interne şi se pun în aplicare măsuri care să respecte principiile protecţiei datelor începând cu momentul conceperii şi cel al protecţiei implicite a datelor.

ÎNCĂLCAREA SECURITĂŢII DATELOR

De îndată ce a luat cunoştinţă de producerea unei încălcări a securităţii datelor cu caracter personal, SC SIMETRIC SERVPROD SRL notifica această încălcare Autorităţii de supraveghere în cel mult 72 de ore după ce a luat la cunoştinţă de existenţa acesteia, cu excepţia cazului în care demonstreaza că încălcarea securităţii prezinta risc pentru drepturile / libertăţile persoanelor.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Dreptul de acces

Persoana vizată are dreptul de a obţine o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc iar, în caz afirmativ, are dreptul de acces la datele respective.

Dreptul de rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obţine, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

Dreptul de a fi uitat

Persoana vizată are dreptul de a obţine ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, iar SC SIMETRIC SERVPROD SRL va şterge aceste date fără întârzieri nejustificate.

Dreptul la restricţionarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obţine restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în conditiile Regulamentului GDPR.

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator.

Dreptul la opoziţie

În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul Regulamentului, din motive legate de situaţia particulară în care se află.

Cooperarea cu autoritatea de supraveghere

SC SIMETRIC SERVPROD SRL şi persoana împuternicită de operator şi, după caz, reprezentantul acestora cooperează, la cerere, cu autoritatea de supraveghere în îndeplinirea sarcinilor lor.

Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securităţii datelor cu caracter personal

În cazul în care încălcarea securităţii datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, SC SIMETRIC SERVPROD SRL informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare.

Responsabilul cu protecţia datelor

SC SIMETRIC SERVPROD SRL desemnează un responsabil pe baza calităţilor profesionale şi, în special, a cunoştinţelor de specialitate în dreptul şi practicile din domeniul protecţiei datelor, precum şi pe baza capacităţii de a îndeplini sarcinile prevăzute in Regulamentul GDPR.

ANGAJAMENT

Managementul de la cel mai inalt nivel isi mentine angajamentul permanent pentru imbunatatirea continua a masurilor de securitate a activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal in vederea cresterii performantei in domeniile:

 • confidentialitatii
 • disponibilitatii
 • integritatii datelor cu caracter personal.

POLITICA va fi mentinuta permanent:

 • ca informatie documentata, adecvata scopului,
 • adaptata cerintelor de securitate ale activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, comunicata in cadrul organizatiei si disponibila partilor interesate.